01/5133-600 drzavno@ssts.si

Državno tekmovanje elektro in računalniških šol 2023

Pravilnik državnega tekmovanja elektro in računalniških šol 

Splošni del

l. člen
(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju dijakov programa elektrotehnik, tehnik računalništva, elektrikar in računalničar določa:
• cilje tekmovanja;
• razpis, vodenje tekmovanja, pripravo nalog;
• kriterije za podeljevanje priznanj;
• organizacijo tekmovanja;
• razglasitev dosežkov;
• vlogo in naloge učiteljev in mentorjev.

2. člen
(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:
• širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja tudi nad zahtevnostjo izobraževalnih programov:
– elektrikar
– elektrotehnik
– računalnikar
– tehnik računalništva

• primerjanje med dijaki na področju poklicnih kompetenc;
• poglabljanje znanja iz strokovnih modulov;
• razvijanje psihofizičnih sposobnosti;
• odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za raziskovalno delo;
• motivacija za poglabljanje znanja in preverjanje le-tega z eksperimentalnimi dosežki;
• spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij;
• razvijanje občutka za natančnos,t samostojnost in odgovornost za rezultate.

3. člen
(Ravni tekmovanja)

Tekmovanje poteka v dveh ravneh:

• šolsko tekmovanje za uvrstitev na državno tekmovanje;
• državno tekmovanje.

4. člen
(Organizator tekmovanja iz znanja)

Organizatorja za tekmovanje elektro in računalniških šol za tekoče šolsko leto predlagajo ravnatelji v sodelovanju s Skupnostjo elektrotehniških in računalniških šol Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije.

5. člen
(Sodelovanje učiteljev)

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo učitelji srednjih elektro in računalniških šol Slovenije.

6. člen
(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje dijakov (v nadaljevanju: tekmovalcev) na tekmovanju je prostovoljno. Organizator tekmovanja mora tekmovalce oziroma njihove zakonite zastopnike pred tekmovanjem seznaniti z vsebino tega pravilnika.

7. člen
(Pravica udeležbe na tekmovanju)

• na tekmovanju lahko sodelujejo dijaki v programu, ki ga obiskujejo (elektrikar, elektrotehnik, računalnikar ali tehnik računalništva);
• tekmovanja se lahko udeležijo dijaki vseh letnikov;
• število tekmovalcev v posameznem programu določi šola organizatorica v razpisu t ekmovanja.

Razpis tekmovanja

8. člen
(Razpis tekmovanja)

Organizator državnega tekmovanja objavi najkasneje do 31. decembra razpis tekmovanja elektrotehnikov, tehnikov računalništva, elektrikarjev in računalničarjev v tekočem šolskem letu.
Razpis pošlje na šole in objavi na spletnih straneh šole organizatorice ali na drugem primernem javnem mestu.

9. člen
(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega:
• čas (dan in uro) izvedbe državnega tekmovanja;
• kraj državnega tekmovanja;
• rok prijave za državno tekmovanje.

10. člen
(Prijava na tekmovanja)

Tekmovalec se na šolsko tekmovanje prijavi na matični šoli. Za državno tekmovanje prijavijo tekmovalce državni tekmovalni komisiji šolske tekmovalne komisije.

Prijava na državno tekmovanje vključuje:
• naziv in naslov šole, ki tekmovalca pošilja;
• ime in priimek tekmovalca;
• izobraževalni program;
• ime in priimek mentorja.

Vodenje tekmovanja

11. člen
(Tekmovalne komisije, organizacijski odbor in imenovanje)

Tekmovanja na posameznih ravneh vodijo tekmovalne komisije, in sicer:
1. Tekmovanje na ravni šole vodijo šolske tekmovalne komisije za posamezen izobraževalni program, ki jih imenuje ravnatelj. Komisijo sestavljajo dva člana.
2. Tekmovanje na državni ravni vodi organizacijski odbor, ki ga imenuje ravnatelj šole organizatorice. število članov in naloge organizacijskega odbora določi šola organizatorica.
3. Tekmovanje za posamezni izobraževalni program na državnem nivoju vodi tekmovalna komisija izobraževalnega programa. Člane tekmovalne komisije predlaga šola organizatorica. Komisijo sestavljajo trije člani. Vodja komisije je predstavnik šole organizatorice, druga člana pa imenujejo
ravnatelji sodelujočih šol na predlog šole organizatorice.

Priprava tekmovalnih nalog

12. člen
(Priprava nalog)

Naloge za šolsko raven tekmovanja pripravijo na vsaki šoli samostojno.

Naloge za državno tekmovanje ter rešitve s točkovnikom pripravi organizator tekmovanja. Za vse ocenjevalce organizator izdela tudi navodila o uporabi točkovnika. Na pripravljalnem srečanju ment orjev, ki ga pripravi šola organizatorica vsaj 45 dni pred državnim tekmovanjem, predstavi vzorce nalog.

Na državni ravni odloča o izvedbi tekmovanja šola organizatorica tekmovanja.

13. člen
(Tajnost tekmovalnih nalog)

Organizacijski odbor in tekmovalne komisije na državni ravni so do zaključka tekmovanja odgovorni za tajnost tekmovalnih nalog in do objave dosežkov za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev.

Kriteriji za podeljevanje diplom

14. člen
(Kriteriji za podeljevanje priznanj)

Za 1., 2. in 3. mesto na državnem tekmovanju dobijo dijaki diplomo z navedbo osvojenega mesta.

Organizacija šolskega tekmovanja

15. člen

Šolsko tekmovanje organizira šolska tekmovalna komisija, ki zagotovi ustrezne tekmovalne pogoje.

Organizacija državnega tekmovanja

16. člen
(Trajanje tekmovanja)

Tekmovanje na državni ravni traja od 2 do 3 ur. Čas tekmovanja določi organizacijski odbor in je lahko različen za posamezne izobraževalne programe.

17. člen
(Nadzorne osebe)

Potek reševanja tekmovalnih nalog nadzorujejo nadzorni učitelji (mentorji). Nadzorne učitelje predlaga šola organizatorica. Nadzorni učitelji niso iz šole organizatorice. Nadzorna oseba preveri, ali so navzoči vsi tekmovalci.

V vsakem tekmovalnem prostoru stav vsaj dva nadzorna učitelja.

18. člen
(Razporeditev v prostoru)

Razpored tekmovalcev določi šola organizatorica.

19. člen
(Pripomočki, ki jih lahko uporabljajo)

Na državnem tekmovanju tekmovalci uporabljajo orodje, ki prinesejo s seboj. S seznamom potrebnega orodja se seznanijo mentorji na pripravljenem sestanku, ki ga pripravi šola organizatorica vsaj 45 dni pred državnim tekmovanjem.

Šola organizatorica priskrbi sestavne dele, gradiva, elemente in drugo potrebno opremo

20. člen
(Šifriranje nalog)

Na državnem tekmovanju je obvezno šifriranje nalog

21. člen (Vrednotenje nalog)

Naloge na državnem tekmovanju ovrednotijo tekmovalne komisije takoj po končanem tekmovanju. Ocena tekmovalne komisije je dokončna in na oceno ni mogoč ugovor.

Razglasitev dosežkov

22. člen
(Razglasitev rezultatov na šolskem tekmovanju)

Rezultate šolskih tekmovanj izvedejo šolske tekmovalne komisije.

23. člen
(Razglasitev rezultatov na državnem tekmovanju)

Priznanja se podelijo v šoli, kjer poteka tekmovanje. Podelitev naj poteka na slovesen način. Način podeljevanja in čas podeljevanja določi šola organizatorica.

24. člen
(Objava dosežkov in mesto objave)

Dosežki z državnega tekmovanja morajo biti javno objavljeni najpozneje osem dni po tekmovanju. Iz objave dosežkov mora biti razvidno, koliko točk je osvojil posamezna ekipa.

Dosežki na državnem tekmovanju so lahko objavljeni v pisni ali elektronski obliki. O načinu objave se odloči šola organizatorica.

25. člen
(Tiskovine za priznanja)

Tiskovine za diplome in potrdila zagotovi šola organizatorica državnega tekmovanja.

26. člen
(Priprava diplom in potrdil)

Vse podeljene diplome za tekmovalce in potrdila za mentorje, člane tekmovalnih komisij ter organizatorje državnega tekmovanja morajo biti podpisana in žigosana z žigom šole organizatorice. Podpisnika sta ravnatelj šole organizatorice in predsednica Skupnosti elektrotehniških in računalniških šol.

Vloga in naloge učiteljev in mentorjev

27. člen
(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzamejo organizator in spremljevalci. Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta srečanja prevzame šola, ki je dijake poslala na tekmovanje.

28. člen
(Usposabljanje mentorjev in dijakov)

Šola organizatorica je dolžna pripraviti pripravljalno srečanje mentorjev vsaj 45 dni pred pred državnim
tekmovanjem.

V primeru uvajanja novih tehnologij in mnenju mentorjev je šola organizatorica dolžna pripraviti izobraževanje oziroma seznanitev z novimi tehnologijami za dijake in mentorje vsaj 30 dni pred državnim tekmovanjem

Kazenske določbe

29. člen
(Kršenje pravilnika s strani člana tekmovalne komisije)

Tekmovalna komisija in tekmovalci so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije oz. organizacijskega odbora

Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne tekmovalne komisije, ga predsednik ustrezne tekmovalne komisije razreši članstva v komisiji. Razrešitev zapiše v zapisnik tekmovanja.

30. člen
(Kršenje pravilnika s strani tekmovalcev)

Če udeleženec tekmovanja krši določila tega pravilnika (prepisovanje, uporaba nedovoljenih sredstev , motenje sotekmovalcev), ga lahko predsednik pristojne tekmovalne komisije izloči iz t ekmovanja. Izločitev tekmovalca se vpiše v zapisnik tekmovanja z navedbo razloga za izločitev.

Prehodne in končne določbe

31. člen
(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju po predhodni obravnavi na Skupnosti elektrotehniških in računalniških šol sprejme predsednica skupnosti.

32. člen
(Spremembe pravilnika)

Pobudo za spremembo ali dopolnitev tega pravilnika lahko dajo učitelji šol, člani šolskih in državne tekmovalne komisije, mentorji, organizator tekmovanja, svetovalna služba pri Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in ministrstvo, pristojno za šolstvo.

33. člen
(Veljavnost pravilnika)

Pravilnik stopi v veljavo, ko ga podpiše predsednica Skupnosti elektrotehniških in računalniških šol.

Trbovlje, 17.10.2014

Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije Skupnost elektrotehniških in računalniških šol Marjetka Bizjak